Innovative steel
for a better engineered future

Media

print

Med säkerhet som högsta prioritet

Published 2019-04-25

I samband med Världssäkerhetsdagen som infaller 28 april väljer vi på Ovako att uppmärksamma säkerhet extra mycket. Årets säkerhetsvecka, som avslutas på Världssäkerhetsdagen, är en del av Ovakos systematiska säkerhetsarbete. Temat för veckan är Dare to Care – Dare to Act vilket är en viktig del i Ovakos säkerhetskultur.

Katarina Hundermark, Head of Sustainability and Safety Ovako Group, delar med sig av sina tankar kring vikten av säkerhet inom Ovako.  

På Ovako är säkerhet det högst prioriterade området i bolagets strategi, med det långsiktiga målet att helt eliminera olyckor. Det innebär bland annat att inget arbete ska utföras på Ovako om säkerhet inte kan säkerställas. Bolagets medarbetare ska inte behöva vara oroliga för att skada sig under sitt arbete på Ovako.

Systematiskt säkerhetsarbete

Vi jobbar systematiskt med många olika aktiviteter för att helt eliminera olyckor på Ovako. Bland annat har vi det koncerngemensamma säkerhetsprogrammet Safety at Work, som går ut på att integrera säkerhetsfrågor ytterligare i det dagliga arbetet för att eliminera risker och olycksfall. En del i detta arbete är den årliga säkerhetsveckan där Ovakos medarbetare deltar i olika aktiviteter kopplat till en förstärkt säkerhetskultur, bland annat genom utbildningar och skyddsronder. Årets tema Dare to Care – Dare to Act är särskilt viktigt då bolaget arbetar aktivt med att säkerställa att medarbetarna agerar om en kollega riskerar att utsättas för en risk eller fara.

En kultur där säkerhet är prioriterat i alla lägen

En viktig del i arbetet är att vidareutveckla en kultur där säkerhet alltid är prioriterat. Genom flera åtgärder och ett stort engagemang hos medarbetarna har olyckor med frånvaro minskat med närmare 70 procent de senaste åren. Det kan bland annat härledas till förebyggande riskrapportering och åtgärdsarbete som bedrivits inom Safety at Work-programmet samt ett tydligt fokus och engagemang från bolagets ledning. 

På Ovako är säkerhet i fokus varje dag under hela året, inte bara under säkerhetsveckan. Med årets tema Dare to Care – Dare to Act vill vi belysa vikten av att ta hand om varandra och våga agera för att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare och kollegor. Hos oss på Ovako går alltid säkerhet först.