Innovative steel
for a better engineered future
Forskning och utveckling
print

Produktutveckling i nära samverkan med kunden

Ovako arbetar ständigt med att utveckla nya produkter och material för att möta kundernas behov. Detta är en del i bolagets strategi och en viktig förutsättning för att fortsätta utvecklas och växa.

Stål är en nyckelkomponent i samhället och Ovako arbetar kontinuerligt för att utveckla stålets egenskaper och på så sätt tillhandahålla lättare och mer miljövänliga lösningar till bolagets kunder.


Ovakos forsknings- och utvecklingsarbete sker i nätverk som är specialiserade på ståltillverkning, metallbearbetning och produktegenskaper. Nätverken är organisationsövergripande och samlar medarbetare från olika geografiska och funktionella enheter med fokus på utveckling av material, produktionsprocesser och kund applikationer.


För att optimera stålets fördelar och användningsområden tar Ovako om möjligt en aktiv roll i kundernas utvecklingsarbete. Ovako strävar ständigt efter att, tillsammans med kunderna, hitta nya tillämpningsområden för produkterna eller att utveckla nya produkter anpassade efter identifierade behov hos kunden. Genom att delta i kundernas utvecklingsarbete kan Ovako bidra till att utveckla nya produkter och lösningar som möter kundernas krav och önskemål på stålets egenskaper och utförande.


Utvecklingsprojekten som görs tillsammans med kunderna ger också möjlighet att identifiera marknadens framtida behov och därigenom utveckla produkter som möter dessa.


En viktig del i utvecklingsarbetet är att beakta hållbarhet och ny teknik. Genom bättre kontroll av de egna processerna kan åtgången av både energi och råmaterial minskas. Arbetet med att utveckla starkare och renare material resulterar också i mindre energikonsumerande produkter som i förlängningen ger en positiv miljöeffekt.