Innovative steel
for a better engineered future
print

Nordens ledande återvinnare av stålskrot

Som en ledande ståltillverkare tar Ovako ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt i alla dimensioner. Det omfattar såväl kvalitet och kundrelationer som medarbetare, säkerhet och miljö. Det handlar också om att agera ansvarsfullt på de orter där Ovako verkar. Hållbarhetsfrågorna är en viktig del av Ovakos långsiktiga strategi och utrycks i bolagets policy för miljö, hälsa, energi och industriell säkerhet samt i företagets uppförandekod och kärnvärden.

Skrotbaserad stålproduktion

Stål är ett viktigt konstruktionsmaterial som finns överallt i samhället och kan återanvändas ett obegränsat antal gånger. All Ovakos stålproduktion är baserad på skrot som vidareförädlas till högkvalitativa stålprodukter. Det gör Ovako till en av Nordens största återvinnare av stålskrot. En skrotbaserad tillverkning genererar mindre koldioxidutsläpp än malmsbaserad ståltillverkning. Genom en effektiv skrothantering tillvaratas de legeringsämnen som finns i skrotet, vilket reducerar behovet att tillsätta ytterligare legering. Detta ger både en ekonomisk och miljömässig vinst.

Under ett år återvinner Ovako ca 800 000 ton skrot.

Ledningssystem

Ovakos enheter är certifierade inom miljö-hälsa, säkerhet och energi. Ovakos enheter är certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001.

Marknad för restprodukter

Utöver huvudprodukten stål generar Ovakos produktion även en mängd restprodukter. Restproduktsarbetet domineras av användning och återvinning. Även det skrot som faller ut som restprodukter i tillverkningsprocessen återanvänds. Ovako deltar i flera forskningsprojekt för att ytterligare öka och förbättra nyttjandet av restprodukter.

Ovako samarbetar kring hållbarhetsfrågor

Ovako arbetat aktivt med kunder, leverantörer och andra intressenter för att minska en produkts totala miljöpåverkan genom hela livscykeln. Samtidigt sker ett samarbete med branschorganisationer, som bland annat Jernkontoret, för att uppnå branschens gemensamma vision om en långsiktigt hållbar stålindustri.

Worldsteel's Sustainable Development Charter

Ovako har signerat Worldsteel's Sustainable Development Charter. Det innebär att vi stödjer den hållbarhetsutvecklingspolicy som Worldsteel Association etablerade 2009 och uppdaterades senaste 2015 för att svara upp mot FNs 17 hållbarhetsmål. Läs mer om åtagandet här.

Konfliktmineraler

Ovako stödjer ansvarsfull gruvdrift. Vi är anslutna till organisationerna Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) and Global e-Sustainability Initiative (GeSI) – läs mer om åtagandet här (på engelska). 

Användning av kemiska ämnen på Ovako

Ovakos främsta mål vad gäller användningen av kemiska ämnen är att kemikalier som används i Ovakos produktion och verksamhet alltid uppfyller kraven i europeisk och nationell lagstiftning.

En redogörelse över Ovakos användning av kemiska ämnen i våra produkter finns här.

Hälsa och säkerhet

Ovako strävar efter att skapa attraktiva arbetsplatser för sina anställda och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Enligt vår policy för miljö, hälsa och industriell säkerhet (MHS-arbete) uppmuntrar vi alla medarbetare att ta hänsyn till hälso-, miljö- och säkerhetsfrågor i sitt dagliga arbete.

Läs mer om Ovakos arbete kring Hälsa och säkerhetsarbete


Miljö

Genom investeringar som minimerar påverkan på miljön säkerställer Ovako att vi lever upp till de strikta kraven som lagstiftning och våra kunder ställer på produktionen. Några exempel är slutna vattenledningssystem, vattenrening, effektiv energianvändning, rökgasrening och värmeåtervinning som reducerar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om Ovakos miljöarbete